Menu

Ilkorin - "ztracená řeč"?

Původně neměl Tolkien takovou představu o historii elfích jazyků Středozemě takovou, jak ji známe ze Silmarillionu. Vzhledem k Silmarillionu a dalším post-LotR zdrojím, připluli Noldor a Vanyar přes moře vyvinuli ve Valinoru Quenyu, zatímco někteří Teleri zůstali v Beleriand, kde se jejich jazyk vyvinul do Sindarin. Ale starší Tolkienova koncepce byla taková, že Quenya byl pouze jazyk Vanyar (nazývaných "Lindar"); Noldor vyvinuli řeč, kterou Etymologies nazývají "Stará Noldorin", zatímco jazyk Teleri, kteří zůstali v Beleriandu se vyvinul do Ilkorin. Teleri z Beleriandu nebyli nazýváni v Tolkienově strší představě Sindar či "Šedí elfové"; byli to Ilkorindi, "Ti ne z Kôr" (centrální místo ve Valinoru). Když přišli Noldor z Valinoru, mluvili "Starou Noldorin", jejich jazyk byl ovlivněn domorodým jazykem "Ilkorin", který v něm způsobil velké změny, takže se z něj stala "Noldorin". (I poslední náznaky myšlenky, že "dva jazyky srostly v jeden nový", byly nakonec opuštěny a v WJ:21, 24 - se už mluví o Quenye a Sindarin.) Tolkien dokonce navrhl možnost, že se jazyky splynuly. Podívej se na LR:346.

Ale pak přišly první revise. Tolkien se rozhodl, že jazyk "Noldorin", který už udělal, nikdy nebyl jazykem Noldor. Vlastně se z něj stal jazyk Teleri, kteří zůstali v Beleriandu a začli být nazýváni Sindar (nahrazující výraz Ilkorindi), takže Noldorin byla přejmenována na Sindarin. Noldor, kteří nyní mluvili Quenyou, stejně jako Vanyar, prostě převzali jazyk Sindarin při svém pobytu ve Středozemi. Už zde nebyl žádný proces vzájemného vlivu a splývání. Jinými slovy , "Noldorin" > Sindarin převzala místo Ilkorin, jako domorodého jazyka v Beleriandu. Takže, co se stalo s Ilkorin - zmizel navždy z mýtů? Některá slova a jména, která byla původně Ilkorin, jako Esgalduin či jméno Túrinova přítele Belega, přežila do současných textů - ale po revisi už musela být chápána jako formy Sindarin. Je zajímavé, že jméno Esgaroth uvedené v Hobitovi je zahrnuto v Ilkorinském slovníku. Elrond byl také ponejprv zamýšlen jako Ilkorinské jméno, když ho Tolkien poprvé vymyslel, ale v kontextu s LotR to může být pouze Sindarin. Postavení Ilkorin v konečných mýtech je velmi rozporuplné. Edward Kloczko se domnívá, že Tolkien přeměnil Ilkorin do obyčejného "severního dialektu" Sindarin, jazyka Mithrim; jeho původní článek je uveden v dodatku.

ZÁKLADNÍ FONOLOGIE

Základní znění Ilkorin je uvedeno v Sindarin. Jako Sindarin se původní neznělé souhlásky změnily ve znělé, pokud následovala samohláska (jako t > d v adar "otec" z kmene ATA; Sindarin adar; v kontrastu s Quenyjským atar). Původní neznělé souhlásky mohly být nahrazeny znělými spirantami v stejné poloze; např.. b > v v tovon "nízko položený,hluboký,nízký" od kmene TUB; toto je též příklad ze Sindarin. Jako v Sindarin se někdy explozívy nahrazovaly spirantami, pokud následovalo likvidové l, r: srovnej s t v tôr "král" s th v balthor "Král Valar"; či s dh v erdh "semeno,zárodek,klíček" s d v původním tvaru *eredę (základ ERÉD). Slovo erdh nám též ukazuje jeden z rozdílů mezi Ilkorin a Sindarin. V primitivní Elfštině bylo mnoho trojslabičných slov, kdy byly všechny tři samohlásky stejné s výjimkou poslední, která byla dlouhá, jako *eredę "semeno,zárodek, klíček". Quenya vypouští prostřední samohlásku a poslední zkracuje, *eredę nahradilo erde. Sindarin vypouští poslední samohlásku, z *eredę se stalo eredh. Ale Ilkorin vypouští jak poslední, tak prostřední, takže z *eredę se stalo erdh. Dlouhé a krátké samohlásky se rozlišují, jak ukazuje gwen "dívka" vs. gwęn "zeleň, zelená barva". U jednoslabičných slov je dlouhá samohláska značena circumflexem, jako côm "choroba,nemoc,slabost", môr "noc", ôr "krev". V mnohoslabičných sovech se namísto toho užívá přízvuk (čárka); srovnej tôr "král" se svým plurálem tórin (ne *tôrin). Tento systém je též užíván při hláskování Sindarin; v tomto jazyku to ukazuje, že v jednoslabičných slovech se stávají dlouhé samohlásky především dlouhými. Totéž by mohl být i případ Ilkorin.

PODSTATNÁ JMÉNA

V materiálech můžeme nalézt dvě flexe - genitiv a plurál. Genitivní koncovka -a se vyskytuje ve frázi Tor Tinduma "Král Soumraku", titulu Thingola (THIN, TIN; srovnej s tindum "soumrak"). Plurálové zakončen je -in, viz. adar "otec" pl. edrin (ATA), aman "matka" pl. *emnin (v Etymologies nesprávně uvedeno "emuin", kmen AM1), Balthor *"Král Valar" pl. Balthorin (BAL), boron "spolehlivý člověk" pl. burnin (BOR), tôr "král", pl. tórin (TÂ / TA3, BAL), talum "zem,podlaha" pl. telmin (TALAM), thorn "orel" pl. thurin (THOR / THORON). Jak jste si mohli všimnout, koncovka -in mění a přehláskou (umlautem) na e, a že u mnohoslabičných slov se vytrácí samohláska ze slabiky předcházející koncovce (adar > edrin, aman > emnin, talum > telmin). Pouze v jednom známém případě je plurál tvořen pouze přehláskou, aniž by bylo použito zakončení -in: tal pl. tel "noha, chodidlo" (TAL) (nemohlo by jít o duál? - pozn. překladatele). U murulin "slavík" je jako druhý tvar presentováno myrylind (MOR); má-li to být plurál, pak se jedná o jiný typ přehlasovaného plurálu (též se ale může jednat o přehlásku -u- - srovnejte s Němčinou - pozn. překladatele). Samohláska o se mění v u u boron > burnin a thorn > thurin, ale ne u tôr > tórin (snad, že je dlouhá?) Koncovka genitivu plurálu -ion bude asi obsažena ve slově thurnion "orlů" (v Torthurnion "Král Orlů", THOR / THORON). Srovnej s Quenyjským -ion.

SLOVESA

Známe pouze pět sloves a nemůžeme toho o nich mnoho říci. Všechna končí na -a: góda- "ušpinit,zašpinit (se),potřísnit,znečistit,obarvit", agat "(on) upevňuje,staví,buduje,dělá,vyrábí", tingla- "jiskřit,sršet,třpitit se,blýskat se", toga "(on) přináší", tolda "(on) jde (pro něco)" (TUL). Jak vidíme, taga, toga a tolda jsou zmíněny ve 3. osobě masculina singuláru v přítomném čase, zatímco góda a tingla jsou infinitivy. I když mají stejné zakončení, tak jsou jiného tvaru, vypadá to, jako by to také byly 3. os. sg. présenta - *"(on) špiní, znečišťuje,barví" a *"(on / ono?) jiskří,srší,třpití se,blýská se". V Ilkorin může být 3. os. sg. présenta tím nejjednodušším tvarem sloves a proto je používaná jako slovníková forma. Ve třech z pěti případů překládá Tolkien slovesa Ilkorin doslovně; ve zbývajících dvou použil anglickou slovníkovou formu - infinitiv.

Minulé příčestí

Slovo thúren "střežený,hlídaný,skrytý" od kmene THUR- "ohradit,obklopit hradbou" zdá se vypovídá o existenci minulého příčestí tvořeného koncovkou -en, pravděpodobně příbuzné Quenyjskému -ina.

ILKORIN vs. DORIATHRIN

Z předcházejícího textu je zřejmé, že je Ilkorin velmi podobná Doriathrin, což by se dalo očekávat, když je Tolkien vymyslel jako blízce příbuzné jazyky. Pro zajímavost: oba jazyky mají plurálovou koncovku -in a genitiv končí na -a. Doriathrin a Ilkorin by mohli být používané dialekty téhož jazyka; skutečně to někdy vypadá, že Tolkien používal termín "Ilkorin", když hovořil o všech dialektech Beleriandu, včetně Doriathrin.

SLOVNÍK ILKORIN

DODATEK: Teorie Edwarda Kloczka o tom, že Tolkien přeměnil Ilkorin v severní Sindarin

Původní článek vyšel v Tyelelliéva #9 (říjen 1996) a je zde uveden s dovolením pana Kloczka. Byly zde provedeny drobné změny, aby článek souhlasil s ostatními texty Ardalambionu (např. podoba odkazů je "WJ:400" namísto "400 WJ"). Písmeno @ značí otevřené o; v Tolkienově písemnosti (a Kloczkově původním článku) je znázorněno pomocí o s čárkovitým diakritickým znaménkem. Samohláska @ je v tomto článku vždy dlouhá a byla označena vodorovnou čárkou ve článku v Tyalië Tyelelliéva. Zkratky PQ a CE znamenají primitivní Quendian a obecná Eldarin.

Ilkorin a severní Sindarin (Mithrim)

Když byly vydány Etymologies, bylo to úchvatné! - jako každé Vinya-Lambengolmo, - ale zároveň docela zmatené. Tenkrát jsem nevěděl, co se slovy Ilkorin (a Doriathrin). Stále míchám, a míchal jsem, tyto jazyky. Dokonce i když jsem rychle objevil, že Ilkorin a Goldogrin vypadají velmi podobně, též jsem věděl, že Noldorin byla později nazývána Sindarin. Co jen udělal Tolkien s Ilkorin v padesátých letech? Zcela ji přehlížel, jako Talisku, když změnil historii elfích jazyků? Poslední rok, konečně, vzhledem k Válce o Prsteny, víme, že Sindarin obsahovala, vzhledem k Tolkienově poslednímu objevu, tři dialekty před příchodem Etyańgoldi: dialekt Doriathu (nejvíce archaický), ten z Falasu, a Mithrim, též nazývanou severní Sindarin.

Podívejme se na to, co známe (z publikovaných textů) o dialektu Mithrim: "není zde diftongizace ô a otevření mezihláskového m" (WJ:400). A tak severosindarské Arum = sindarské Araw (Vala Oromë); to znamená, že severosindarské -um = sindarské -aw od *-@m(ć). Nyní se podívejme na Etymologies. Vidíme, že nemálo slov Ilkorin s -um = noldorským slovům s -aw; např. v Ilkorin daum = v Noldorin daw (LR:354). Z výše uvedeného též víme, že mezihláskové m zůstává m v severní Sindarin, stejně jako v Ilkorin; PQ. *tinmę > Noldorské tinw ale > Ilkorinské tim (LR:393); či jak mohl Tolkien později napsat: CE *tinmę > v obecné Telerin *tinmć > [? ve staré Sindarin] *tinm(a) > v severní Sindarin tim(m), *tinmh > v Sindarin tinw. Nemyslím si, že použití tim, namísto tinw, jako sindarského slova v MR:388 je v rozporu s výše uvedeným: "Sindarské tim, gil se vztahují k valinorským obrazům [z Klenby Vardy]". Pro tim, jakožto sindarské slovo pro valinorské obrazy, by to mohla být jenom pozdní (významová) výpůjčka, dokud neměli Sindar informace o Klenbě (snad s vyjímkou Melian). Vyhoštění Noldor se nejdříve učili severní Sindarin, když první přišli do tohoto kraje (Mithrim), a tak to byli ti, kteří uvedli v pozdním Prvním Věku sindarské tim ze severní Sindarin, s významem 'hvězda z Klenby Vardy'.

Z WJ:414 též víme, že n@v, n@f je ze severní Sindarin (< nâbâ), ale v Sindarin (Doriathrin a Falassin) nauv > naw. To znamená, že CE *â > @ v severní Sindarin (psáno ô či ó), ale CE *â > au v Sindarin. To je vlastně totéž, co máme v Etymologies: např. *târ > noldorské taur versus ilkorinské tôr (LR:389). Připadá mi, že mnoho slov Ilkorin v Etymologies může být vlastně srovnáváno se slovy severní Sindarin.

Zpět na předchozí stránkuReagovat na článek


Přeložil František Spoutil
JeremiůvJ.R.R.Tolkien
Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 2. prosinec 2000

URL: http://jeremius.fantasyplanet.cz/jrr_tolkien/index.htm