Menu

Skřetí a Černá řeč - základní jazyky pro základní potřeby

Skřetí řeč (Orkština)

O dávných dobách jazyka Skřetů "se říká, že neměli žádný svůj vlastní jazyk, ale přbírali co mohli z ostatních jazyků a zvrátili to dle svého (ne)vkusu, až vznikla brutální hatmatilka, sotva postačující jejich vlastní potřebě, až na kletby a nadávky" (LotR Dodatek F). Jedním z příkladů jejich řeči " a toho, jak naložili s ostatními jazyky" je v UT:92, kde se můžeme dočíst, že Golug bylo skřetí pojmenování Noldor, zřetelně založené na Sindariském Golodh pl. Gelydh, které očividně pokřivili.

Za dnů Froda byla jazyková situace nezměněna: "Skřeti měli svůj vlastní jazyk, tak ohyzdný jako vše, co udělali či používali, a snad ze zbytku dobré vůle, pravdivými myšlenkami a vjemy, bylo nutno ponechat alespoň základ jazyka naživu a použitelný alespoň pro základní potřeby, jejich jazyk byl nekonečně obměňován ve tvarech, jež byly smrtelně monotóní ve smyslu, plného pouze nadávek, nenávisti a strachu" (PM:21). Vskutku "tyto stvůry naplněné zlobou nenáviděli dokonce i svůj vlastní druh, rychle rozvinutý v mnoho barbarských dialektů dle skupin či sídla jejich rasy, takže jejich skřetí řeč byla málo užívána při styku různých kmenů" (LotR Dodatek F). Takže zde není žádný "skřetí" jazyk použitelný pro analýsu. Zřejmě jediná pravdivá věc na skřetích jazycích všech věků byla jejich "ohyzdnost a hnus a zřetelná nenávist k jazyku Q[u]endi" (LR:178). Opravdu "Skřeti a Zlobři mluvili jakoby bez lásky ke slovům a věcem" (Dodatek F).

Diversita a proměnlivost skřetích jazyků byla přirozeně překážkou Temné moci pro používání Skřetů jako úderného oddílu. Takže z důvodu efektivnějšího vedení (t.j. absolutního totalismu) si našel Sauron čas, aby udělal pro své služebníky takové Esperanto - jediný známý vymyšlený jazyk Ardy, pokud nepočítámě znakovou řeč (iglišmęk) Trpaslíků

Černá řeč

"Říká se, že Černou řeč vymyslel Sauron v Temných letech," informuje nás Dodatek E, "a přál si, aby se z ní stal jazyk všech, kteří mu sloužili, ale právě v tom neuspěl. Nicméně se z Černé řeči odvodilo mnoho slov používaných ve Třetím věku mezi Skřety, jako nepř. ghâš 'oheň', ale po první Sauronově porážce byl tento jazyk ve své původní formě všemi zapomenut s vyjímkou Nazgűlů. Když Sauron opět povstal, stal se z ní jazyk Barad-dűr a kapitánů Mordoru." Později je psáno, že Olog-hai, upadlá zlobří rasa vyšlechtěná Sauronem ve Třetím věku, neznala žádný jiný jazyk, než Černou řeč Barad-dűr. Olog-hai bylo samo o sobě slovem Černé řeči. Termín "Černá řeč" nejspíš nebude vlastním Sauronovým jménem pro tento jazyk, ale spíše jako výraz opovržení ostatních. Na druhou stranu bylo jméno pro Barad-dűr v Černé řeči Lugbúrz, znamenající Temná věž, stejně jako jméno sindarské, takže snad sám Sauron si liboval ve sdružení s temnotou a používal černou jako svou oficiální barvu. Velmi pravděpodobně to totiž byla i dominantní barva uniforem jeho vojáků.

Tolkien sám neměl Černou řeč rád. Jeden ctitel mu poslal kovový pohár, ale k jeho zklamání na něm byly "vyrita strašná slova vypadající jako ta na Prstenu. Nikdy jsem z něj přirozeně nepil, ale používám ho jako popelník". (Letters:422) Zřejmě zdílel názor Elfů a Lidí Třetího věku, kteří si o Černé řeči nemysleli nic dobrého, stejně jako o ostatních jazycích používaných Skřety: "Byla plná hrubých a ohyzdných zvuků a odporných slov, že jiná ústa ji mohla jen těžko vyslovit a pár se jich o to vskutku bylo ochotno pokusit." (PM:35) Není zde nějaký objektivní náhled na to, co je "hrubý a ohyzdný" zvuk a co "odporné" slovo, tyto výpovědi musí být brány jako subjektivní, reflektující obecnou předujatost ke všemu skřetímu a všemu pocházejícímu od Saurona (ačkoli to může být podepřeno tím, že byl tento předsudek tisíckrát zasloužený). Je těžké přesně označit "hrubý a ohyzdný zvuk". Černá řeč má výbušné b, g, d, p, t, k, spiranty th, gh (a asi i f a kh, které jsou jen ve jménech Skřetů), laterální l, znělé r, nosové m, n, a sykavky s, z, š. A to asi nebude kompletní seznam, který nám může poskytnout naše malá slovní zásoba. Samohlásky jsou a, i, o, u; samohláska o je Tolkienem uvedena jako vzácná. Černá řeč asi nepoužívá e. Vyskytuje se dlouhé â a ű (písmeno je též psáno jako ú, ale An Introduction to Elvish str. 166-167 snad oprávněně přejímá tuto drobnou nesrovnalost od Tolkiena). Je zde minimálně jedna dvojhláska, ai, a au vyskytující se ve skřetím jméně. (Jelikož je nejisté, ke ktrerému jazyku jména patří, už zde nebudou více uváděna.)

Co bylo potom chápáno Elfy jako odporné? Je to snad to, že Skřeti používali uvulární r, jako je R francouzské a německé, a že se Eldar zdál tento zvuk hnusný. Tvrdí se, že toto byla obvyklá výslovnost r ve starobylé Černé řeči (An Introduction to Elvish str. 166). Černá řeč měla jistě i shluky souhlásek, které se nevyskytují v současné Sindarin: sn, thr, sk na začátku a rz, zg na konci slov. Ať to bylo cokoli, jazyk byl všeobecně chápán jako podivuhodně hrubý: Když Gandalf citoval nápis na Prstenu při pobytu u Elronda, "byla změna v čarodějově hlase ohromující. Náhle se stal hrozivým, mocným, drsným jako kámen. Zdálo se, že přes slunce přeběhl stín a veranda na okamžik potemněla. Všichni se zachvěli a Elfové si zakryli uši" - slušná reakce! (Otázka je, zda-li to bylo kvůli řeči jako takové, nebo kvůli oněm slovům - pozn. překladatele.) Suma sumárum se dá říci, že tento postoj byl z velké části založen na nenávisti ke všemu "pod Stínem" než na nějaké základní nelibozvučnosti Černé řeči jako takové.

Kde se vzala slova Černé řeči ? Sauron jistě neoplýval "láskou k slovům či věcem" stejně jako jeho služebníci, a jeden by si mohl správně myslet, že vybíral slova náhodně. To by mohla být pravda v některých případech, ale zdá se, že přebíral slova z mnoha zdrojů, dokonce i z jazyků elfů: "Slolvo uruk, které se vyskytuje v Černé řeči, vymyšlené Sauronem (alespoň se to tvrdí), aby sloužila jako lingua franca jeho poddaným, by snad mohlo být převzato z elfích jazyků ranných dob." (WJ:390) Uruk by mohl být podobný Quenyjskému urco, orco či Sindarskému orch, ale je identické se starým elfím tvarem *uruk (varianty *urku, *uruku, zatímco v Q urco, a *urkô, zatímco v S snad orch). Ale jak mohl znát Sauron původní Quendian? Byl to jeden z těch, kdo dlel nad Elfy zajatými Morgothem u Cuiviénu, a snad byl dokonce zodpovědý za "genetické inženýrství", které z nich vyšlechtilo Skřety (zde bych rád poznamenal druhou teorii ke vzniku Skřetů - todiž z Drúedain - od překladatele)? Jako Maia by mohl snadno pochopit jejich jazyk (WJ:406). Pro první Elfy byl Morgoth a jeho služebníci *urukî čili "hrůzy", v původním významu bylo slovo neurčité a obecné a Sauronovi mohlo dělat potěšení říkat zajatým Elfům, že se sami stali *urukî. V jeho mysli se to slovo evidentně usadilo.

Ale najdeme zde i jiné zdroje slov Černé řeči. Slovo pro "prsten" bylo nazg, velmi podobné s koncovou částí slova Valarin mâchananaškâd "Prsten zhouby" (WJ:401, někdy je psáno jinak). Jelikož byl Maia, mohl Sauron Valarin znát; vlastně to mohl být jeho "mateřský jazyk", a použít daný termín. Ačkoli se může zdát rouhačské tvrdit, že by jazyk Bohů mohl být příměsí v Sauronově Černé řeči, "plné hrubých a odporných zvuků a hnusných slov", mělo by být pamatováno na to, co tvrdí Pengolodh, "účinek Valarin na elfí uši nebyl příjemný" (WJ:398). Morgoth, po technické stránce Vala, musel znát Valarin (nebo při nejmenším převzít v dobách, kdy byl zajatý ve Valinoru). Vzhledem k LR:178 ji naučil ve "zvrácené" formě své otroky. Je-li tomu tak, pak by se valarské naškâd "prsten" mohlo změnit v nazg jednoho ze skřetích dialektů Druhého věku, ze kterého jej Sauron převzal.

Co se satlo s Černou řečí po Sauronově pádu? Ve více zvulgarizované podobě mohla přetrvávat u jeho někdejších poddaných. A dokonce ani dnes není zcela mrtvá.

ZÁKLADNÍ STRUKTURA

"Nápis na Prstenu byl ve staré Černé řeči," informuje nás Dodatek F, "zatímco kledba mordorských Skřetů ... byla ve vulgárnější formě používané vojáky Černé věže, jejich byl Grišnâkh kapitánem. Šarku v tom jazyce znamená starý muž." (Je "tento jazyk" Černou řečí jako takovou, nebo jen hovorovou formu? Formulace není příliš jasná, ale snad později. V poznámce v LotR3/VI kap. 8, šarkű - původní Sarumanova přezdívka byla Šarkey - tvrdí se, že toto je "Orkština".)

Náš jediný příklad čisté Černé řeči je nápis na Prstenu: Aš nazg durbatulűk, aš nazg gimbatul, aš nazg thrakatulűk agh burzum-iši krimpatul. "Jeden Prsten vládne všem, Jeden Prsten je najde, Jeden Prsten je všechny přivede a do Temnoty sváže." (LotR1/II kap. 2) (Překlad v české versi Pána prstenů zní takto: "Jeden Prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže" - to co je zde, je přesným překladem z angličtiny, který sice nezní tak poeticky, ale zato je přesnější - pozn. překladatele.) Nazg je "prsten", a nachází se též v Nazgűl "Prstenový přízrak(y)". je číslovka "jeden/-a/-o", agh je spojka "a", vzdáleně podobná skandinávskému og, och. Burzum je "temnota,tma", je zde evidentně inkorporován tentýž element búrz, burz- "tmavý,temný" jako v Lugbúrz "Temná věž (Věž temmna)", toto jméno v Černé řeči je překlad Sindarského Barad-dűr. Z toho důvodu musí být to -um v burzum abstraktní příponou stejně jako "-ness" v odpovídajícím anglickém slovu "darkness". Burzum má příponu iši "v,ve,do". V přepisu je oddělena od burzum spojovníkem, ale není zde nic, co by mu odpovídalo v přepisu nápisu na Prstenu v Tengwar, takže je to asi jen příklonka či lokativní koncovka. (Je pozoruhodně podobná s Quenyjským -ssë a může podporovat teorii, kterou zveřejnil Robert Foster ve svém Complete Guide to Middle-earth, že Černá řeč byla do určité míry založena na Quenye a jejím pokroucení. Element burz- "tmavý,temný" je též trošku podobný elfímu kmeni pro "černý", MOR.) Ačkoli je burzum-iši v angličtině přeloženo jako "in the darkness", není zde nic, co by odpovídalo určitému členu, pokud není nějak zabudován v iši. Ale není žádný záznam o tom, že by Černá řeč rozlišovala mezi určitými a neurčitými substantivy; viz. níže (ještě že my takovéto problémy nemáme - pozn. překladatele).

Slovo durbatulűk "vládnout všem" by mohlo být pokusně rozložena na durb-at-ul-űk "vlándout-určení-jim-všem (rule-to-them-all)" (alternativa je durb-a-tul-űk, ale sufixy vzoru samohláska-souhláska tvoří chudší systémy; nezapomeňme, že hovoříme o umělém jazyku). Podobně máme gimb-at-ul "nalézt-určení-je (find-to-them)", thrak-at-ul-űk "přivede-uršení-je-všechny (bring-to-them-all)" a krimp-at-ul "sváže-určení-je (bind-to-them)". Slovesa s koncovkou -at jsou překládána jako infinitivy: durbat, gimbat, thrakat, krimpat = "vládnout, nalázt, přivédst/přinést, svázat/spoutat". I když mluvíme o slovesech končících -at jako o infinitivech, může se jednat o speciální "intentivní" tvar označující účel: Prsten byl udělán, aby vládl, nalezl, přivedl a svázal ostatní Prsteny Moci. Černá řeč neobsahuje jen příponu -ul znamenající "je,jim (nich, nimi)", ale i, a to je více pozoruhodné, příponu a ne samostatné slovo vyjadřující "všechno (-i,-y,-a)": -űk.

A pak tu máme ještě tu kledbu mordorských Skřetů: Uglúk u bagronk ša pušdug Saruman-glob búbhoš skai. (LotR2 III:3) V PM:83, je to přeloženo následovně: "Uglúku do žumpy, ša! svinstvo sraček; velký Saruman-debil, skai!" (Existuje ale i jiný překlad; viz. níže.) Říká se tomu "nižší" forma Černé řeči, ale je pro nás přirozeně obtížné odlišit původní Sauronův standart. Zvuk o je použit třikrát, ale bylo nám řečeno, že "v [původní?] Černé řeči bylo o vzácné". Ale zvuk u je použit pětkrát (vyjma lidského jména Saruman), takže to nemůže být způsobeno tím, že by se v tomto skřetím dialektu zaměnilo u za o. Tolkien nikdy netvrdil, že by o v Černé řeči chybělo (viz. např. Olog-hai níže).

Z následujícího pozorování může být vyvozeno: Ša a skai jsou evidentně jen citoslovce opovržení; nejsou přeloženy. Složeniny skládající se ze dvou substantiv mají svůj hlavní element na konci, stejně jako Quenya a Angličtina (ale ne Sindarin): zatímco "Saruman-debil(blázen,pošetilec)" je Saruman-glob a ne **glob-Saruman. (Též bag-ronk = "žumpa-jímka" a puš-dug = "hnůj(sračky)-špína(svinstvo,hnus)", elementy složenin jsou pokusně segmentované do nejlépe vypadajících tvarů - ale samopzřejmě to může být i ba-gronk či bagr-onk, pušd-ug či pu-šdug). Adjektiva následují substsntivum, které popisují: "velký Saruman-debil" je Saruman-glob búbhoš a ne *búbhoš Saruman-glob (porovnej též s Lugbúrz *"Věž temna", *Lug Búrz začlo být psáno jako jedno slovo). V anglickém překladu této kledby se třikráte vyskytl určitý člen, ale nezdá se, že by se něco podobného vyskytovalo i u skřetích slov (u musí být předložka "do"). To nám potvrzuje, že Černá řeč vskutku nedělala rozdíly mezi určitými a neurčitými substantivy (což samo o sobě není defektem, neb toto se vyskytuje i v Ruštině [a přirozeně i v Češtině a jiných slovanských jazycích - mějte na paměti, že tento článek byl psán Norem v angličtině a nějak tu "úchylku" svým germánským spoluobčanům vysvětlit musel, viz. dále - pozn. překladatele] a Čínštině). Je to jako když je nahý kmen substantiva sám definujícím tvarem, proto by v tomto případě aš nazg mělo být přeloženo "the one ring", ne "one ring". (Na druhou stranu Gandalf poznamenal ke svému překladu nápisu na Prstenu slovy "je takový, jak by vypadal v Obecná řeči", naznačujíc tak, že překlad neodpovídá 100 %. Je to tedy překlad překladu [překladu - v mém případě - pozn. překladatele], jak Tolkien později převedl Obecnou řeč, t.j. Západštinu do Angličtiny.) Řekli jsme, že je používána předložka u "do", naznačující, že Černá řeč měla předložky stejně jako sufixové příklonky, jako bylo iši (nebo je snad toto jeden bodů, ve kterém se tento "nižší" styl Černé řeči liší od Sauronova standartu? Mohlo by být "do žumpy" v čisté Černé řeči *bagronk-u?)

Docela rozdílný překlad skřetí kledby byl uveden ve Vinyar Tengwar: "Uglúk do žumpy se smradlavým Sarumanem-parchantem (lumpem, darebákem), prasečí střeva, tak (jo)!" Tento překlad je asi pozdější než ten uvedený výše. Vypadá to, jakoby Tolkien zapoměl na svůj původní překlad a prostě udělal nový. My jsme zvolili za pravý překlad ten uvedený v PM:83, ale je to arbitrální volba (z toho, jak znám Tolkiena, bych se osobně asi více přikláněl k překladu pozdějšímu - vždyť nebylo vyjímkou, že mistr svou dřívější koncepci zcela zavrhl a vybudoval novou, ale i tu pak mohl zavrhnout, aby opět přijal sterší... - pozn. překladatele).

Krom nápisu na Prstenu a kledby obsahuje slovní zásoba ještě pár dalších slov - např. Olog-hai a Uruk-hai, označující rasy houževnatých a bojechtivých stvůr evidentně vyšlechtěných a namnožených Sauronem: druhy Zlobrů a Skřetů. Hai je asi označením pro rasu či národ (ale já bych si pod ním dokázal představit i jiný a snad i vhodnější význam "vyšší,lepší", neb Uruk-hai si říkli opravdu jen tito Skřeti, nikoli Skřeti obecně - úvaha překladatele).

Je pozoruhodné, že slovo Nazgűl je používáno jak v singuláru, tak v plurálu (nevím, jak v Angličtině, ale v českém překladu LotR je počeštěno a skloňováno normálně - pozn. překladatele). Snad není samostatné substantivum ani singulár, ani plurál, ale má velmi obecný význam, a je specifikováno přídanými slovy jako "jeden" nebo hai "národ". Takže, mluvíme-li o Prstenových přízracích obecně, mohlo by být v pořádku říci jenom *aš Nazgűl (znamenající buť "určitý Prstenový přízrak"/"jeden Prstenový přízrak" nebo "jediný Prstenový přízrak"). Celá "rasa" či uskupení Prstenových přízraků by mohla být specifikována jako *Nazgűl-hai. Ale toto vše je jen pouhá spekulace (např. podivně působí i to, proč je jedno z těch slovíček dáváno před slovo a druhé za oddělené spojovníkem - pozn. překladatele). Nikdy jsme totiž neviděli slovo Nazgűl v kontextu Černé řeči.

SLOVNÍK ČERNÉ ŘEČI

Jsou vyloučena skřetí jména, jejichž význam je neznámý. DBS znamená "nižší Černá řeč" a označuje slova z kledby mordorských Skřetů s vyj. slova šarkű. Samozřejmě, že některá z těchto slov se nemusí lišit od Sarumanovy Černé řeči. To se nikdy nedozvíme.

Zpět na předchozí stránkuReagovat na článek


Přeložil František Spoutil
JeremiůvJ.R.R.Tolkien
Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 2. únor 2001

URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/