Menu

Západština - Obecná řeč

Též nazývána: Adűni (toto je její vlastní termín, PM:316), Sôval Phârë ("Obecná řeč" v Západštině), a (v Sindarin) Annúnaid *"Západština" či Falathren "Pobřežní jazyk (Jazyk pobřeží)".

Tímto jazykem vlastně mluví postavy v LotR, a skutečně jazyk, kterým byla původně napsaná Červená kniha, byl nazýván Adűni, kterýžto je překládán jako Západština. Tolkien vysvětluje: "Jazyk, kterým je popisována tato historie byla ve skutečnosti Západština neboli 'Obecná řeč' třetího věku západních zemí Středozemě. V průběhu tohoto věku se z ní stal rodný jazyk všech mluvících lidí (kromě Elfů), kteří obývali území starých království Arnoru a Gondoru; to jest celé pobřeží od Umbaru na sever k zátoce Forochel, a vnitrozemí až k Mlžným horám a Ephel Dúath. Rozšířila se i severně po Anduině, do zemí západně od řeky a východně od hor až ke Kosatcovým polím (Gladden Fields). V dobách Války o Prsten na konci věku stále sloužila jako rodný jazyk." (Dodatek F) Zatímco Západština Gondoru zněla poněkud archaicky, hobiti mluvili venkovským dialektem. Dále stojí, že Západština byla užívána jako druhý jazyk také těmi, kteří si ponechali svůj vlastní jazyk, jako byli Drúedain (Wossové) a Rohirrim. Dokonce i Skřeti užívali nižší formu Západštiny, když to bylo nutné. V Mordoru rozuměl Frodo se Samem, co si povídali dva Skřeti, kteří se je pokoušeli vyčenichat, i když "byli jiné rasy a používali Obecnou řeč dle svých způsobů" (LotR3/VI kap. 2). Západština je jazyk, který by jste se měli naučit před tím, než by jste nastoupili do stroje času a odcestovali zpět do Třetího. (Naučit se Quenyu by bylo jako učit se Latinu při cestě do středověké Evropy: Našlo by se jen pár lidí, kteří by Vám rozuměli.)

Původně byla Západština "Lidským jazykem obohaceným a změkčelým elfím vlivem. Původně to byl jazyk těch, jimž Eldar říkali Atani nebo Edain, 'Otcové Lidí', byli to hlavně lidé Tří rodů Přátel Elfů, kteří přišli na západ do Beleriandu v Prvním Věku". Ve Druhém Věku se mluvilo númenorejským Adűnajkem v pevnostech a přístavech, které Númenorejci vybudovali na pobřeží Středozemě, "a smíchala se s jazyky nižších lidí a stala se z ní Obecná řeč, která se rozšířila po pobřeží mezi všemi, kteří obchodovali s Muži ze západu " (Dodatek F). Tento proces pokračoval po Pádu: "Elendilova lidu nebylo mnoho, neboť jen pár velkých lodí uteklo Pádu či přežilo na rozbouřeném moři. Zjistili, že mnoho obyvatel za západního pobřeží, kteří pocházeli z jejich krve, zcela nebo částečně, napadlo námořníky a zprávce pevností a přístavů, které zde byly vystavěny za dávných dnů; nyní byli Dúnedain pouze malým nárůdkem uprostřed cizinců. Používali proto Západštinu při všech jednáních s ostatními lidmi a zprávě zemí, jejichž se stali panovníky; a tato Obecná řeč nyní narostla, a... mnoho se obohatila o slova převzatá z Adűnajku Dúnadanů, a z Noldorin [přečti si: Sindarin]." (PM:33-34) Vzhledem k PM:315, se Západština odlišila od původního Adűnaiku postupným zanedbáváním: Přeživší Věrní z Númenoru necítili přílišnou lásku k Adűnaiku, to byl jazyk rebelských králů Západní země, kteří se pokoušeli potlačit všechny ostatní jazyky. Později byl jazyk ještě "změkčen vlivem Elfštiny". Tolkien popisuje Západštinu jako "smíchanou mod[erní] A[ngličtinou]" (Letters:425). Elvifí elementy v Západštině by mohly odpovídat četným francouzským slovům, která zdomácněla v Angličtině.

STRUKTURA ZÁPADŠTINY

O Západštině toho víme opravdu málo, a to z jednoho prostého důvodu - Tolkien ji téměř všude nahrazoval angličtinou (u nás pochopitelně Radka Pošustová češtinou - pozn.překladatele)! Jen pár slov pravé Západštiny je uvedeno v Dodatku F v LotR a (relativně) mnohem více v Lidech Středozemě (The Peoples of Middle-earth). Tolkien dokonce přeložil i jména Hobitů. Nikdy nebyli hobiti, kteří by se jmenovali Frodo, Sam, Pipin a Smíšek (v originále Merry - pozn. překladatele); jejich pravá jména byla Maura, Ban, Razar a Kali. Samo slovo hobit je pouhý překlad skutečného slova Třetího věku - kuduk (odvozeno ze staroanglického holbytla "obyvatel děr" a stejným způsobem je nejspíš slovo kuduk odvozeno od slova kűd-dűkan téhož významu, tvar kűd-dűkan byl stále používán Rohiry [že by ho používali i jiní Seveřané? - úvaha překladatele]). Maura ("Frodo") a jeho přátelé ani neznali slovo "hobit" jako takové; říkali kuduk.

Pokud se týče fonologie a struktury Západštiny, David Salo vypozoroval následující (soukromý rozhovor): "Zvuky [souhlásek] pozdního Adunaicu a Západštiny jsou téměř tytéž. Mají společné p, b, t, d, k, g, m, n, ng, r, ph, th, s, z, h, y, l. V LotR stojí, že Západština měkké č, š, ale jenom š je doloženo z materiálů. Západština měla taky hr-, hl-. V Západštině se nevyskytuje žádné w (což musí být čtenáři germánského původu podezřelé - rejp překladatele), ale za to měla v, které se v Adunaicu nevyskytuje. Je tedy možné, že v Západštině došlo k záměně w > v (jako kdysi v češtině - pozn. překladatele). Slova Západštiny nejsou úplně nepodobná Adunaiku: mají něco jako trikonsonantní (třísouhláskový) kmen slov (gamba 'kozel', tapuk 'králík', galab 'hra', laban 'pytel, vak', narag 'trpaslík', zilib nebo zilbi 'máslo'), a mnoho bikonsonantních: rama 'chalupník, chatař, chalupář', zara 'starý', bana "půl", rapha 'vrčení,hučení'."

Samohlásky představují klasický pětisamohláskový systém: krátké a, e, i, o, u a dlouhé â, î, ô, ű; dlouhé ę není doloženo z žádného konkrétního slova, ale je existence je předpokládaná poznámkou v Dodatku E. (Stojí tam, že někteří mluvčí Západštinou nepoužívali ei a ou, "více či méně jako Angličané říkají no", namísto toho ę, ô - tento zápis, i když "docela rozšířený", byl pokládán za chybný a venkovský. Není snad ani třeba říkat, že to byla obvyklá výslovnost Hobitů.) Jak se dovídáme, Západština měla určitě také redukční samohlásky.

Západština neměla quenyjské zvuky ty, hy; Gondorští mluvíci Vznešenou Elfštinou je nahrazovali pomocí č a š. Západština neměla dokonce ani ch; viz. UT:319. Proto se čisté sindarské Rochand, Rochan změnilo v gondorském podání na Rohan.

V PM:320 je zmíněna jedna pozdní fonologická změna: Dvojité (dlouhé) souhlásky byly mezi samohláskami zredukovány na jednoduché, tunnas "stráž" se změnila na tunas (ale ne běžně psáno). Souhlásky v jistých kombinacích byly změněny; samo tunnas bylo dříve tudnas.

Koncovky

Činná koncovka -a se nachází v takových slovech jako pűta "troubil", batta "řečník". Koncovka -a byla též koncovkou masculina (PM:46), minimálně v hobitím dialektu. Když Tolkien překládal Červenou Knihu, poangličtil i jména změnou jejich koncovky na -o, tj. "Bilbo" z pravého hobitího Bilba. Koncovky -o a -e byly feminina; Tolkien možná použil -a místo -o.

Plurálová koncovka bude asi -in, jako v cűbuc "hobit" pl. cűbugin (PM:49 - cűbuc se změnil v publikovaném LotR na kuduk). Tolkien navrhoval různé koncovky, než se rozhodl pro -in, např. -a, -il, -en. (Myšlanka neznělých explosív vyslovovaných zněle před plurálovou koncovkou, jako vidíme u cűbuc/cűbugin, byla očividně doplněna později.)

Zdá se, že Západština, stejně jako skandinávské jazyky, používá příponu místo samostatného určitého členu: Sűza "Kraj", Sűzat "(jeden, určitý) Kraj".

Původní, archaická Západština, měla asi pádové koncovky, ale do konce Třetího Věku se koncovky vytratily. Nargian v Phurunargian "Trpasluj" má v sobě uchován genitiv plurálu narag "trpaslík". David Salo má následující teorii: "Adunaic neměl skutečný genitiv, je možné, že v průběhu Třetího Věku byl Adunaic pozměněn (aglutinací přípon) do plnoprávného ohebného jazyka, a potom následně zase pádové přípony ztratil. Nargian mohlo být *nargii (plurálový kmen, s inkorporovaným starým adunaiským zakončením -i) + an, starý [adűnajský] 'genitivní' sufix, zde umístěný před namísto za slovem."

Slova raza "cizinec", razan "cizí" nejspíše potvrzuje exisatenci adjektivní koncovky -n.

Příčestí minulé mělo asi koncovku -nin; viz. karnin níže.

Neznáme sice žádné zájmeno Obecné řeči, ale něco o nich víme: "Západština dělala rozdíl mezi zájmeny druhé osoby (a často též třetí), tento závisel na počtu, na 'familiární' či 'uctivé' formě. Byla to také jedna ze zvlášností krajového dialektu, neb rozdílné tvary vyšly z hovorové řeči. Udržovali se jen mezi vesničany, hlavně ze Západní čtvrtky, kteří je s oblibou používali. To byla jedna z věcí zmiňovaná Gondorskými, když mluvili o zvlášnosti hobitího jazyka. Peregrin Bral např. při svých prvních pár dnech v Minas Tirith používal familierní formu při mluvení se všemi lidmi, a to i se samotným pánem Denethorem. To sice pobavilo starého Správce, ale muselo to udivit všechny jeho sloužící. Není pochyby o tom, že toto volné používání familierní formy pomohlo rozšířit pověsti o tom, že Peregrin patří ve své zemi k lepší společnosti." (Dodatek F) Zdá se být nemožné vstáhnou tuto presentaci zájmenné rozdílnosti Západštiny odpovídající Tolkienově anglickému překladu Červené knihy.

Elfí vliv

Silný elfí vliv na Západštinu můžeme rozeznat i z naší malé slovní zásoby. Některá slova mohla být převzata z Avarin předky Edain a do Západštiny se dostala přes Adűnaic, některá mohla být převzata ze Sindarštiny uprchlými Dúnedain po Pádu.

HOBITÍ SLOVNÍK ZÁPADŠTINY

(zahrnuty i všechny zamítnuté tvary; Tolkien hodně experimentoval. Pokud nesouhlasí var z PM s tím co je v LotR, tak ten starší je opomíjen. Tolkienovo hláskování je dodržováno v celém textu, i když c a k představují tentýž zvuk, k bylo preferováno v LotR - viz. Tűk).

(Možná se to zná zbytečné, ale to slovíčko "hobití" v názvu tohoto odstavce má své opodstatnění - Hobité sice přejali Obecnou řeč, ale zakomponovali do ní řadu svých vlastních slov, která pocházejí z jazyka Seveřanů - a tedy i např. Rohirů, nehledě k tomu, že Hobité měli spoustu vlastních výrazů na věci, které Velcí nepoužívali - dodatek překladatele)

P.S: Ve Vinyar Tengwar #32, Carl F. Hostetter a Patrick Wynne namítají, že ať bylo slovo pro zahradu jakékoli muselo začínat na G, stejně jako anglické. Toto j epatrné ze slov Galadriel Samovi, když mu dávala krabičku se stříbrnou runou na víku, ještě než společenstvo opustilo Lórien: "Je tu vyryto G jako Galadriel, ale může to být i jako zahrada ve vašem jazyce." Hostetter a Wynne poznamenali, že západské slovo pro "zahradu" je nejspíše odvozeno z kmene původní Elfštiny 3AR (LR:360), který je pozoruhodně podobný indo-evropskému kmeni, ze kterého mohlo vzejít i anglické garden. "Anglické garden je proto konečným úpadkem Eldarin," shrnují. "Můžeme tvrdit, že opravdu existují 'fairies v nejzasším koutě naší zahrady."

Zpět na předchozí stránkuReagovat na článek


Přeložil František Spoutil
JeremiůvJ.R.R.Tolkien
Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 2. únor 2001

URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/